องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาด อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tungkratadpatthana.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา
   

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา เรื่อง  บัญชีรายการที่ดิ...

  รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 256...
    รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา
    เรื่อง ให้เจ้าของทรัพย์สินที่มีโรงเรือนและที่ดิน และป้ายภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา...
  พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัย...
   
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2557
Updated Dec 25,2019
 
จิตอาสา อบต.ทุ่งกระตาดพัฒนา
ในหลวงในดวงใจ - เบิร์ด ธงไชย .

 

 

 
ความพึ่งพอใจในการให้บริการประชาชนของอบต.ทุ่งกระตาดพัฒนา