องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tungkratadpatthana.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2557
Updated Dec 25,2019

สมาชิกสภา อบต.

นายสำลี สียางนอก
ประธานสภา
 
นายเลี่ยม ดากลาง
นายคมสัน  กุลไกรจักร
รองประธานสภา เลขานุการสภา
นายหมึก สีเหลื่อม ร.ต.ต.วัชรชัย ธีรวิโรจน์ นางสาวอำพร ทิพย์ลม นายอุดม อุดแก้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่3
นางระเบียบ จิตกลาง นายสมส่วน สกุลกัมปนาท นายชาตรี นาคมณี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่4 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่5
นายสมพงษ์   กลมกล่อม นายสำราญ ยินดีชาติ นายใจเมือง ระบายศรี นายเลี่ยม ดากลาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่7

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่10นายขันติ แก้วงา นายสำลี สียางนอก    
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่12