องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tungkratadpatthana.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2557
Updated Dec 25,2019

คณะผู้บริหาร

นายสุชาติ พันธุ์สัมฤทธิ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายเสมียน เจริญดี

นางเสาวลักษณ์ ธนัยถิรพัฒน์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายนิวัติ บุญประกอบ

 เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล