องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาด อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tungkratadpatthana.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2557
Updated Dec 25,2019

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

 วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

                         อบต. ทุ่งกระตาดพัฒนา  ภายในระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า (.. 2556 -2558)

      “พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพึ่งพา เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง สืบสานประเพณีวัฒนธรรม”

                พันธกิจ  

                1.  ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของ

              ประชาชนเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น

2.               ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและ

ภูมิปัญญาของท้องถิ่น

                3.  การสร้างความเข้มแข็งด้านการพัฒนาอาชีพทุกด้านเพื่อให้เศรษฐกิจโดยรวมมีความมั่นคง

                4.  การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้

                5.  บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่ดีและยั่งยืนโดยใช้แนวทางเกษตรอินทรีย์

                6.  ปรับปรุงและส่งเสริมด้านสาธารณสุขมูลฐานของประชาชนอย่างทั่วถึง

                7.  จัดระบบป้องกันด้านรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ

              ประชาชน