องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tungkratadpatthana.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2557
Updated Dec 25,2019

หัวหน้าส่วนราชการ

นายคมสัน  กุลไกรจักร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวพัชรนันท์ วีระยุทธศิลป์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายสมชาย โนนสันเทียะ

นางสาวพัชรนันท์ วีระยุทธศิลป์

รักษาการหัวหน้าสำนักปลัด
รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง

นายสุเมธ กุลชลิต

นางสาวพัชรนันท์ วีระยุทธศิลป์

ผู้อำนวยการกองช่าง

รักษาการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม