องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาด อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tungkratadpatthana.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2557
Updated Dec 25,2019

หัวหน้าส่วนราชการ

นายคมสัน  กุลไกรจักร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวพัชรนันท์ วีระยุทธศิลป์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาววนิดา  วิเจดีย์

นางสาวพัชรนันท์ วีระยุทธศิลป์

หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง

นายสุทิน มหันตะ

นางสาวพัชรนันท์ วีระยุทธศิลป์

 รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง

รักษาการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม