วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ย. 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
14  ก.ย. 2564
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
14  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าระบบไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1,3,4,5,7,12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.7 บ้านสุขสำราญ (สายจากถนนสี่สิงหาไฟฟ้าหน้าบ้านนางน้ำค้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุการศึกษา / สื่การเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งรวงทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุการศึกษา / สื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างขยายไหล่ทาง ม.5 บ้านเสือชะเง้อ (สายทิศเหนือถนนเข้าหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
จ้างรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงอาคารเก็บของ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง