องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาด อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tungkratadpatthana.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2557
Updated Dec 25,2019

กองคลัง

นางสาวพัชรนันท์ วีระยุทธศิลป์
รองปลัดฯ รักษาราชการ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวณัฏฐริณีย์ พิศนอก
นางสาวขวัญใจ เต้นปักษี
นางสาวอัษฏาภรณ์ ตนพรหมรัมย์

 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน

เจ้าพนักงานพัสดุปฎิบัติงาน

เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

นางสาวพนอ เกิดกระโทก นางสาวพรณัชชา นามนุ นายบุญธรรม ช่อจำปา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

 พนักงานจ้าง
พนักงานจ้าง