องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tungkratadpatthana.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2557
Updated Dec 25,2019

กองคลัง

นางสาวพัชรนันท์ วีระยุทธศิลป์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางรมย์ชลี เพชรดำ
นางสาวขวัญใจ เต้นปักษี
นางสาวอัษฏาภรณ์ ตนพรหมรัมย์

 นักวิชาการการเงินและบัญชี  ชำนาญการ

เจ้าพนักงานพัสดุปฎิบัติงาน

เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

นางสาวณัฏฐริณีย์ พิศนอก
นางสาวพนอ เกิดกระโทก
นางสาวพรณัชชา นามนุ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
พนักงานจ้างเหมาบริการ
     
 นายบุญธรรม ช่อจำปา
นายบุญส่ง จันทร์บวร
 
พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ