องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาด อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tungkratadpatthana.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานการรักษาความสงบภายใน [ 1 ต.ค. 2561 ]64
2 แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของแผนงานการเกษตร [ 1 ต.ค. 2561 ]64
3 แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานคลัง [ 1 ต.ค. 2561 ]62
4 แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานเคหะและชุมชน [ 1 ต.ค. 2561 ]62
5 แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน [ 1 ต.ค. 2561 ]61
6 แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานสังคมสงเคราะห์ [ 1 ต.ค. 2561 ]60
7 แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานสาธารณสุข [ 1 ต.ค. 2561 ]62
8 แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ [ 1 ต.ค. 2561 ]59
9 กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 1 ต.ค. 2561 ]57
10 แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 2 ต.ค. 2560 ]62
11 ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุของอบต.ประจำปี 2560 [ 31 ต.ค. 2559 ]75
12 แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2556 [ 30 ก.ย. 2556 ]63
13 แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2557 [ 30 ก.ย. 2556 ]70