องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tungkratadpatthana.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]11
2 แผนจัดหาพัสดุประจำปีองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา ประจำปีงบประมาณ2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]497
3 แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานการรักษาความสงบภายใน [ 1 ต.ค. 2561 ]9
4 แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของแผนงานการเกษตร [ 1 ต.ค. 2561 ]14
5 แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานคลัง [ 1 ต.ค. 2561 ]14
6 แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานเคหะและชุมชน [ 1 ต.ค. 2561 ]15
7 แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน [ 1 ต.ค. 2561 ]14
8 แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานสังคมสงเคราะห์ [ 1 ต.ค. 2561 ]14
9 แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานสาธารณสุข [ 1 ต.ค. 2561 ]14
10 แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ [ 1 ต.ค. 2561 ]15
11 กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 1 ต.ค. 2561 ]10
12 แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 2 ต.ค. 2560 ]20
13 ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุของอบต.ประจำปี 2560 [ 31 ต.ค. 2559 ]14
14 แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2556 [ 30 ก.ย. 2556 ]11
15 แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2557 [ 30 ก.ย. 2556 ]42