องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tungkratadpatthana.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2557
Updated Dec 25,2019

กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวพัชรนันท์ วีระยุทธศิลป์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม
 
นางสาวกฤษญานันท์ เลขะวัฒนะ
นายสมบูรณ์ จอยเอกา
นางสาวสุธาทิพย์ ภิรมย์กฤษดาการ
 นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นักสันทนาการชำนาญการ
ครูชำนาญการ

นางอิงอร สำเลิศรัมย์

นางสาวศศิวิมล โพยนอก

นางสาวศุภลักษณ์ สียางนอก

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก
นายอนุชา ศรีจันทร์ นางประทุม มุ่งเฝ้ากลาง นางกชกร พันวอ
พนักงานจ้างเหมาบริการ แม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก