องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาด อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tungkratadpatthana.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2557
Updated Dec 25,2019

กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวพัชรนันท์ วีระยุทธศิลป์

รักษาการผู้อำนวยกองการศึกษาฯ

นางสาวกฤษญานันท์ เลขะวัฒนะ

 นายสมบูรณ์ จอยเอกา

นางสาวสุธาทิพย์ เจริญดี
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ นักสันทนาการปฎิบัติการ ครูชำนาญการ
 
   
 

นางอิงอร สำเลิศรัมย์ นางสาวศศิวิมล โพยนอก นางสาวศภลักษณ์  สียางนอก
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก

นางประทุม มุ่งเฝ้ากลาง
นางกชกร พันวอ
แม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก