องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tungkratadpatthana.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2557
Updated Dec 25,2019

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ

3.   ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง

4.   ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

5.   ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและนันทนาการ

6.   ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม