องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาด อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tungkratadpatthana.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2557
Updated Dec 25,2019

สำนักงานปลัด

นายสมชาย โนนสันเทียะ
รักษาการหัวหน้าสำนักปลัด
 

   
นายสมชาย  โนนสันเทียะ
นางสาวสร้อยสุดา พรหมหงษ์
นางสาววาสนา พระนารายณ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวณัฏฐ์ฎาพร  สำรวจวงค์

นายฐาปกรณ์ โพธิขำ

นางสาวมัณฑิรา  สียางนอก

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นายสันต์ ประจิตร
นายไกรสร บุญประกอบ        นายณัฐวุฒิ บุญประกอบ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
พนักงานขับรถ
        พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ


นางสาวนวลปรางค์ นามนุ
นายสมศักดิ์ จุ้ยชุมแสง


 พนักงานจ้าง
พนักงานจ้าง