องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tungkratadpatthana.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2557
Updated Dec 25,2019

สำนักงานปลัด

นายสมชาย โนนสันเทียะ
รักษาการหัวหน้าสำนักปลัด
 

   
นายสมชาย  โนนสันเทียะ
นางสาวสร้อยสุดา พรมหงษ์
นางสาววาสนา พระนารายณ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวบังอร เวียนติง
นางสาวณัฏฐ์ฎาพร  สำรวจวงค์ นายฐาปกรณ์ โพธิขำ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวมัณฑิรา  สียางนอก นายสันต์ ประจิตร นายไกรสร บุญประกอบ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงานขับรถ (ทักษะ)

นายณัฐวุฒิ บุญประกอบ นางสาวนวลปรางค์ นามนุ

นายสมศักดิ์ จุ้ยชุมแสง
 พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ (ทักษะ) พนักงานจ้างเหมาบริการ

พนักงานจ้างเหมาบริการ