องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาด อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tungkratadpatthana.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2557
Updated Dec 25,2019

กองช่าง

นายสุทิน มหันตะ
รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง

 

นายศุภวิชญ์ ปรางค์จันทร์

 
นายช่างโยธา

นายบุญร่วม หมั่นทองหลาง

นายเกรียงไกร  นาคมณี

นายศรสยาม  อุดที

พนักงานจ้าง
พนักงานจ้าง
พนักงานจ้าง