องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tungkratadpatthana.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2557
Updated Dec 25,2019

กองช่าง

นายสุเมธ กุลชลิต
ผู้อำนวยการกองช่าง

 
นายสุทิน มหันตะ
นายศุภวิชญ์ ปรางค์จันทร์
สิบเอกกฤษฎา ยังกิจจา
 นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายช่างโยธา
เจ้าพนักงานธุรการ

นายบุญร่วม หมั่นทองหลาง

นายเกรียงไกร  นาคมณี

นายศรสยาม  อุดที

พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ