องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tungkratadpatthana.go.th
 
 
แผนอัตรากำลัง


แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561–2563

    รายละเอียดข่าว

แผนพัฒนาบุคลากรระยะ 3 ปี ( พ.ศ. 2561 – 2563 ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา ฉบับนี้ จัดทำขึ้นภายใต้กรอบยุทธศาสตร์และแผนอัตรากำลัง 3 ปี ( พ.ศ. 2561 – 2563 ) โดยได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลจากทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา ซึ่งทำให้ได้ข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรจากกระบวนการที่เป็นระบบ ได้แก่ การวิเคราะห์ภาระงานเพื่อประกอบการวิเคราะห์อัตรากำลัง การสำรวจความต้องการฝึกอบรมของบุคลากร มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ตลอดจนข้อสรุปจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม    เอกสารประกอบ แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561–2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.ทุ่่งกระตาดพัฒนา