องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tungkratadpatthana.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม

     2.2.1 สภาพทางเศรษฐกิจ

      การประกอบอาชีพ

                                -  ทำนา                                                            322                ครัวเรือน

                                -  ทำสวน                                                         15                  ครัวเรือน

                                -  ทำสวนพืชผักสวนครัว                                124                 ครัวเรือน

                                -  ทำไรมันสำปะหลัง                                       30                 ครัวเรือน

                                -  ทำไร่อ้อย                                                        7                 ครัวเรือน

                                -  เลี้ยงโค,กระบือ                                             13                 ครัวเรือน

                                -  อุตสาหกรรมในครัวเรือน                               4                 ครัวเรือน

                                -  เลี้ยงสุกร                                                       13                 ครัวเรือน

                                -  อาชีพอื่น                                                   117                 ครัวเรือน