องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tungkratadpatthana.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไป

                     2.1.1  ที่ตั้ง        

                                      องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอหนองกี่   ประมาณ 

2  กิโลเมตร และมีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตเทศบาลตำบลหนองกี่ อยู่ทางทิศเหนือของอำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 

                                      ทิศเหนือ           ติดต่อกับตำบลเย้ยปราสาท  อำเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์

                                      ทิศใต้                ติดต่อกับตำบลดอนอะราง   อำเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์

                      ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลทุ่งกระเต็น   อำเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์

                                      ทิศตะวันตก     ติดต่อกับตำบลบุกระสัง      อำเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์

              2.1.2 เนื้อที่

                                      องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา  มีพื้นที่ประมาณ   43.00  ตารางกิโลเมตร

              2.1.3 ภูมิประเทศ

                                      สภาพพื้นที่ทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา เป็นพื้นที่ราบลุ่ม ไม่มีป่าไม้

หนาทึบ เป็นไร่โล่งเตียน

              2.1.4 จำนวนหมู่บ้าน

                                      องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา ประกอบด้วยหมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน   ดังนี้

                                                หมู่ที่  1   บ้านสระหลวง   เป็นหมู่บ้านในเขต อบต. (บางส่วน)

                                                หมู่ที่  3   บ้านโนนทอง    เป็นหมู่บ้านในเขต  อบต. ทั้งหมู่บ้าน

                                                หมู่ที่  4   บ้านศรีสง่า      เป็นหมู่บ้านในเขต  อบต. (บางส่วน)

                                                หมู่ที่  5   บ้านเสือชะเง้อ  เป็นหมู่บ้านในเขต  อบต. ทั้งหมู่บ้าน

                                                หมู่ที่  7   บ้านสุขสำราญ  เป็นหมู่บ้านในเขต  อบต. (บางส่วน)

                                                หมู่ที่  10 บ้านโนนสีทอง  เป็นหมู่บ้านในเขต  อบต.  ทั้งหมู่บ้าน

                                                หมู่ที่  12 บ้านทุ่งรวงทอง เป็นหมู่บ้านในเขต  อบต.  (บางส่วน)

              2.1.5 จำนวนประชากร