องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tungkratadpatthana.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

1.   วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น

   วิสัยทัศน์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

 อบต. ทุ่งกระตาดพัฒนา  ภายในระยะเวลา 5 ปี ข้างหน้า (พ.ศ. 2561 -2565)

    พัฒนาคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจพึ่งพา  เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง  สืบสานประเพณีวัฒนธรรม”

              พันธกิจ

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกด้าน

2. ส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพึ่งพา

3. สนับสนุนการเรียนรู้สร้างชุมชนเข้มแข็ง

4. อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

    จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา    

1. ประชาชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2. เศรษฐกิจแบบพึ่งพาแพร่หลายในท้องถิ่น

3. ชุมชนมีความเข้มแข็ง

4. ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นยังคงอยู่

     2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม