องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tungkratadpatthana.go.th

 
 
กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม

นายสมบูรณ์ จอยเอกา
นักสันทนาการชำนาญการ
รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
โทร.085-779-7728นางสาวกฤษญานันท์ เลขะวัฒนะ

นางสาวดาวประกาย กัมพูชาติ

นางสาวศศิวิมล  โพยนอก

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร. 081-110-4335
ครูชำนาญการ
โทร.063-086-4103
พนักงานจ้างตามภารกิจ
(ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก)
โทร.085-667-2616
นางอิงอร  สำเลิศรัมย์ นายอนุชา  ศรีจันทร์ นางสาวสุกานดา ศรีศิลป์
พนักงานจ้างทั่วไป
(ผู้ดูแลเด็ก)
โทร.092-541-5275
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(บันทึกข้อมูล)
โทร.081-578-6110
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(ผู้ดูแลเด็ก)
โทร.061-086-0571
นางประทุม  มุ่งเฝ้ากลาง


พนักงานจ้างเหมาบริการ
(แม่บ้านศูนย์เด็กฯ)


โทร.093-468-8071