องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tungkratadpatthana.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ

3.   ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง

4.   ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

5.   ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและนันทนาการ

6.   ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม