องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tungkratadpatthana.go.th

 
 
กองช่าง

นางสาวพัชรนันท์ วัระยุทธศิลป์
รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.091-835-5596

 
นายสุทิน มหันตะ
นายศุภวิชญ์ ปรางค์จันทร์
สิบเอกกฤษฎา ยังกิจจา
 นายช่างโยธาชำนาญงาน
โทร.061-572-2066
นายช่างโยธาชำนาญงาน
โทร.094-824-2621
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร.063-339-3737

นายบุญร่วม หมั่นทองหลาง

นายเกรียงไกร  นาคมณี

นายศรสยาม  อุดที

พนักงานจ้างเหมาบริการขับรถขยะ
โทร.065-873-9053
พนักงานจ้างเหมาบริการเก็บขยะ
โทร.087-915-7542
พนักงานจ้างเหมาบริการเก็บขยะ
โทร.095-609-2060