องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tungkratadpatthana.go.th

 
 
กองคลัง

นางตรีรัตน์  ไชยรัมย์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.093-293-9248

นางสาวณัฎฐริณีย์  พิศนอก
นางสาวกัลยากร แพ้วพลสง


นางสาวอัษฏาภรณ์ ตนพรหมรัมย์
นางดุษยา  แสงสุวิมล

เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชีชำนาญงาน
โทร.
088-725-7680

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
โทร.เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร.081-791-3025
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฎิบัติงาน
โทร. 097-034-3044
นางสาวพนอ เกิดกระโทก นางสาวพรณัชชา นามนุ นางสาววริษา  แก้วน้อย
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
โทร.080-156-8809
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร.092-895-3684
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร.061-170-7365