องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tungkratadpatthana.go.th

 
 
สำนักงานปลัด

นางเพชรลดา กมลพันธ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.061-245-6892
 

 
นายสมชาย  โนนสันเทียะ
นางสาวเนตรดาว สมฤทธิ์
นางสาวรุ่งลาวัลย์ หงษ์จันอัด
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร.086-250-1306
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร.086-583-4166
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร.081-711-5267

นางสาวบังอร เวียนติง
นางสาวณัฏฐ์ฎาพร  สำรวจวงค์ นางสาวมัณฑิรา สียางนอก
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร.090-296-6784

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร.093-691-0944
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
โทร.089-772-9584

นายสันต์ ประจิตร นายณัฐวุฒิ บุญประกอบ
นายไกรสร บุญประกอบ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร.083-379-1001
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ (ทักษะ)
โทร.082-864-8246
พนักงานขับรถ (ทักษะ)
โทร.088-407-6459

นายสมศักดิ์ จุ้ยชุมแสง นางสาวนวลปรางค์ นามนุ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร.089-180-9695
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร.080-876-7317