องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tungkratadpatthana.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

นายคมสัน  กุลไกรจักร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.063-939-9561
นางสาวพัชรนันท์ วีระยุทธศิลป์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.091-835-5596
นางเพชรลดา กมลพันธ์

นางตรีรัตน์ ไชยรัมย์

หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.061-245-6892
ผู้อำนวยการกองคลั
โทร.093-293-9248


นางสาวพัชรนันท์ วีระยุทธศิลป์

นายสมบูรณ์ จอยเอกา

รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.091-835-5596
นักสันทนาการชำนาญการ
รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
โทร.085-779-7728