องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tungkratadpatthana.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร

ฝ่ายการเมือง


นางสาวอำพร ทิพย์ลม

นายก อบต. ทุ่งกระตาดพัฒนา

โทร.096-3716293


นายบุญธรรม ช่อจำปา
นายสมหมาย บุญประกอบ

รองนายก อบต. คนที่ 1

รองนายก อบต. คนที่ 2

โทร.061-0902616
โทร.065-3204644

นายสมพงษ์ กลมกล่อม

เลขานุการนายก อบต.

โทร.089-8469825

หัวหน้าส่วนราชการ

นายคมสัน กุลไกรจักร
ปลัด อบต.ทุ่งกระตาดพัฒนา
โทร.063-939-9561


นางสาวพัชรนันท์ วีระยุทธศิลป์
รองปลัด อบต.ทุ่งกระตาดพัมนา
โทร.091-835-5596

                       
นางเพชรลดา กมลพันธ์      นางตรีรัตน์ ไชยรัมย์     น.ส.พัชรนันท์ วีระยุทธศิลป์     นายสมบูรณ์ จอยเอกา
   หัวหน้าสำนักปลัด          ผู้อำนวยการกองคลัง    รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง  รักษาการกองการศึกษาฯ
โทร.061-245-6892     โทร.093-293-9248      โทร.062-108-4965       โทร.085-779-7728