องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tungkratadpatthana.go.th

 
 
สาส์นจากนายก อบต.

    


     ดิฉันนางสาวอำพร ทิพย์ลม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนารู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้รับใช้พี่น้องชาวทุ่งกระตาดพัฒนาซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดประชาชนอย่างยิ่ง มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการให้ความสนับสนุนพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ในนามของคณะผู้บริหาร จะเห็นได้ว่าการบริหารงานทาง อบต. ไม่ได้คิดตัดสินใจเองตามลำพังเพียงฝ่ายเดียว หากแต่นำเอาปัญหาความต้องการของประชาชน ในการสนองความต้องการ โดยผ่านมติของสภาหรือฝ่ายนิติบัญญัติ จึงจัดสรรงบประมาณตามความจำเป็นตามลำดับแต่ละหมู่บ้านโดยทั่วถึงกัน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด พร้อม ๆ กับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ประชาชน โดยเน้นการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการคิดและร่วมกันแก้ไขปัญหา รวมถึงกำหนดแนวทางเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเอง เพราะนโยบายสาธารณะระดับท้องถิ่นที่ดีย่อมขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนมิได้ ดิฉันขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องชาว ทุ่งกระตาดพัฒนาทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมกับ อบต.ทุ่งกระตาดพัฒนาของเราตลอดเวลาที่ผ่านมา

                         ขอกราบขอบพระคุณค่ะ