วันที่
ชื่อเรื่อง
14  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกต์คอนกรีต สายทุ่งรวงทอง (รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.100-015) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  พ.ค. 2567
ซื้อซื้อหมึกเลเซอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.ทุ่งกระตาดพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2567
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกต์คอนกรีต สายทุ่งรวงทอง (รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.100-015) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกต์คอนกรีต สายทุ่งรวงทอง (รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.100-015) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  พ.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงผิวจราจรหินคลุก สายแยงแซอะเฉิล หมู่ที่ ๕ บ้านเสือชะเง้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2567
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกต์คอนกรีต สายทุ่งรวงทอง (รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.100-015)